Radca prawny, mgr. Tomáš Ondruch

Nasza kancelaria prawna udziela szeroki zakres usług prawnych w osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym w języku polski, czeskim i angielskim. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Klienta. Profesjonalna pomoc prawna jest udzielana przez kompetentnych prawników w zależności od potrzeb Klienta. Usługi świadczone są na najwyższym poziomie, oferując przy tym ceny usług dostosowane do możliwości finansowych naszych Klientów. Naszym celem jest osiągnięcie i utrzymanie najwyższego poziomu merytorycznego świadczonych usług, zapewniamy profesjonalne a także terminowe wykonywanie powierzonych nam zleceń przez Klienta oraz gwarancję prowadzenia postępowań zgodnie z prawem.

Siedziba kancelarii mieści się w Hawierzowie a równocześnie w centrum Pragi. Jednak dzięki współpracy z innymi adwokatami i radcami prawnymi kancelaria prowadzi sprawy na terenie całej Republiki Czeskiej oraz Polski.

Nasza kancelaria zapewnia udzielanie pisemnych i ustnych porad prawnych, sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu wstystkich dziedzin prawa, opracowywanie wszelkich pism procesowych i innych dokumentów prawnych, prowadzenie w imieniu klienta korespondencji z innymi osobami prywatnymi, instytucjami państwowymi i przedsiębiorstwami. Kancelaria udziela również zastępstwa procesowego stron we wszystkich rodzajach postępowań sądowych - cywilnych, rodzinnych, spadkowych, administracyjnych i karnych przed sądami wszystkich instancji az do prawomocnego zakończenia sprawy, łącznie z postępowaniem egzekucyjnym oraz reprezentację przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami. Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną jak przy zleconych sprawach, tak i w ramach stałej obsługi prawnej, która pozwala na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną. Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej.

Główną specializacją Kancelaria adwokacka specializuje się przedewszystkim do spraw z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i handlowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, spadkowego, pracy i ubezpeczeń społecznych, windykacja należności oraz postępowanie upadłościowego i egzekucyjne.

Kancelaria prawna świadczy usługi w zakresie:

sprawy sądowe

Nasza kancelaria posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych. Naszych Klientów reprezentujemy we wszelkich postępowaniach sądowych przed sądami wszystkich instancji, jako pełnomocnicy firm i osób fizycznych, dokładnie informując swych Klientów o całkowitym przebiegu sprawy.

kontraktowanie (prawo umów)

Nasza kancelaria adwokacka ma długoletnie doświadczenia ze sporządzaniem umów oraz innych dokumentów prawnych. Działalnośc ta dotyczy przedewszystkim zawierania i rozwiązywania umów, opiniowania umów i innych aktów prawnych, sporządzania pism, umów i innych aktów prawnych. Umowy i wszelkie dokumenty opracowywane są skrupulatnie, z uwzględnieniem celu, jakiemu służą. W zakresie umów zapewnione jest równeż uczestnictwo w prowadzonych rokowaniach i negocjacjach.

prawo cywilne oraz postępowanie cywilne

W zakresie prawa cywilnego nasza kancelaria adwokacka świadczy usługi obejmujące jak prawo cywilne materialne, tak i prawo procesowe, czyli reprezentacja Klientów we wszelkich możliwych sprawach sądowych, przed sądami wszystkich instancji, przy dochodzeniu spornych roszczeń finansowych, w sporach konsumenckich, w sprawach rodzinnych, z zakresu prawa opiekuńczego, prawa spadkowego, prawa rzeczowego, w sporach o odszkodowania związane z nienależytym wykonaniem umów przez kontrahentów oraz w sprawach o odszkodowania za wyrządzone szkody czynami niedozwolonymi itp. W ramach prawa cywilnego materialnego udzielane są konsultacje i porady prawne, sporządzanie opinii prawnych oraz opracowywanie projektów wszelkich umów.

prawo karne

Specjalnością naszej kancelarii są sprawy karne. Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkich postępowaniach karnych. Począwszy od udziału w postępowaniu przygotowawczym, obejmującym dochodzenie oraz śledztwo przed organami policji, prokuratorem i sądem przedewszystkim udział w posiedzeniach aresztowych. W dalszym etapie sądowym udział w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach - w posiedzeniach, rozprawach głównych, przygotowywanie i wnoszenie wniosków dowodowych i środków zaskarżenia oraz udział w postępowaniu wykonawczym.Kierujemy się zasadą jak najszybszego załatwienia spraw. W sprawach karnych reprezentujemy także osoby pokrzywdzone. Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się również prowadzeniem spraw karnych gospodarczych.

prawo rodzinne i opiekuńcze

W ramach prawa rodzinnego nasza kancelaria zajmuje się przedewszystkim sprawami stosunków między rodzicami i dzieckiem, sprawami alimentacyjnymi - podwyższenie lub obniżenie alimentów oraz dochodzenie ich zapłaty, sprawami o rozwód lub separację, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i innymi sprawami rodzinnymi.
Kancelaria adwokacka również zapewnia doradztwo w ramach wszystkich spraw prawa rodzinnego i opiekuńczego.

prawo spadkowe

W ramach prawa spadkowego nasza kancelaria zajmuje się w szczególności prowadzeniem spraw dotyczących przedewszystkim dziedziczenia testamentowego, zachowku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, niegodności dziedziczenia, i innymi dalszymi sprawami w zakresie prawa spadkowego.

prawo administracyjne

Nasza kancelaria adwokacka reprezentuje swych Klientów we wszelkich sprawach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej, oraz sądami administracyjnymi. W ramach czynności neszej kancelarii zawarte jest także występowanie za Klienta o wydanie najróżniejszych dokumentów, w tym pozwoleń, zaświadczeń i koncesji. Czynność kancelarii obejmuje również składanie skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych.

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Do podstawowych usług świadczonych przez naszą Kancelarię w ramach prawa pracy należy tworzenie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy, tworzenie uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy, umów o zakazie konkurencji, o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, itp. Usługi prawne dotyczą również doradztwa w zakresie stosunku pracy i pozapracowniczych form zatrudnienia oraz reprezentowanie pracodawców w sporach ze związkami zawodowymi i innych sporach pracowniczych.

prawo handlowe i prawo spółek handlowych

Kancelaria adwokacka zapewnia kompleksowe usługi i doradztwo w zakresie prawa handlowego i prawa spółek handlowych. Usługi te zapewniamy dla firm działających w wielu branżach we wszystkich zagadnieniach prawnych dotyczących działalności firm, przedewszystkim doradztwa w wyboru najkorzystniejszej formy prawnej dla planowanej działalności, rejestracji i bieżącej działalności spółek handlowych, obsługa organów spółek, zmiany w kapitale zakładowym, przekształcanie, łączenie i przejmowanie spółek i udział w procesach związanych z likwidacją przedsiębiorstw.
Nasza kancelaria adwokacka jest również w stanie zapewnić spółkom kompleksową i stałą obsługę prawną, obejmującą ich rejestrację i prowadzenie pełnego procesu organizacji.

windykacja należności

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi wszelkie sprawy o zapłatę przeciwko dłużnikom. Na zlecenie klienta prawnik wysyła do dłużnika ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty należności. W przypadku, że wezwanie nieposkutkuje a należnośc nie zostanie przez dłużnika uregulowana we wskazanym terminie, kancelaria składa pozew w sądzie o wydanie nakazu zapłaty. Po otrzymaniu nakazu zapłaty na podstawie zelecenia klienta, kancelaria kieruje natychmiast sprawę do komornika, reprezentując również Klienta w postępowaniu egzekucyjnym.

postępowanie egzekucyjne

Nasza kancelaria adwokacka reprezentuje Klienta we wszystkich etapach postępowania sądowego, aż do skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, łącznie ze sprawami o przybicie i przysądzenie własności nieruchomości. Nasza kancelaria nabieżąco współpracuje z doświadczonymi komornikami.

postępowanie ugodowe i mediacyjne

Nasza kancelaria bierze i udział w negocjacji kontraktowych oraz reprezentacji w negocjacjach przesądowych.
Reprezentujemy naszych Klientów również przed sądami arbitrażowymi.

odszkodowania

Nasza kancelaria prawna oferuje przedewszystkim pomoc prawną w zakresie reprezentacji klientów przed ubezpieczycielami w postępowaniach sądowych, obsługi prawnej procesów odszkodowawczych oraz dochodzenia roszczeń od ubezpiezcycieli przedewszystkim roszczeń wynikających z wypadków komunikacyjnych. Kancelaria świadczy pomoc prawną również w sprawach przeciwko zakładom ubezpieczeń o odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu, odszkodowanie za szkody majątkowe, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, bądź też o rentę z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy. Jeżeli zaoferowana kwota przez zakład ubezpieczeń nie spełnia całkowicie oczekiwań naszego Klienta, wnoszony jest natychmiast przeciwko ubezpieczycielowi pozew do sądu a sprawa prowadzona następnie jest aż do uazyskania najwyższej możliwej sumy w danej sprawie. Sprawy o odszkodowania powadzone są nie tylko przeciwko zakładom ubezpieczeń, ale także przeciwko osobom fizycznym i innym osobom prawnym.

prawo upadłościowe i naprawcze

Nasza kancelaria adwokacka świadczy kompleksowe usługi doradztwa i reprezentacji w ramach postępowania upadłościowego i naprawczego jak osób fizychnych, tak podmiotów gospodarczych.